Stadgar

1 § NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Christian Artists Finland CAF.
Föreningens språk är finska och svenska.
Föreningens hemort är Helsingfors.

2 § SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER
Föreningens syfte är att samla konstnärer samt konstutövare och vänner av konst och att främja knytandet av kontakter mellan konstnärer, konstutövare och vänner av konst, stöda deras identitet med den kristna tron och en kristen livsåskådning som grund samt främja en växelverkan mellan konsten och den övriga kulturen samt samhället. För att uppnå sitt syfte

 • verkar föreningen som en förbindelselänk mellan sina medlemmar
 • bygger föreningen upp kontakter till religiösa, pedagogiska, kulturella och samhälleliga organisationer och samfund samt strävar efter samarbete med dessa
 • strävar föreningen efter att samla uppgifter om medlemmarnas konstnärliga verksamhet
 • utvecklar, ordnar och stöder föreningen informations-, rådgivnings- och upplysningsverksamhet inom branschen
 • upprätthåller föreningen kontakter till motsvarande internationella organisationer inom branschen
 • ordnar föreningen konst- och kulturevenemang samt kurs- och rekreationsverksamhet
 • bedriver föreningen publikationsverksamhet
 • tar föreningen konstbefrämjande initiativ
 • har föreningen för avsikt att främja stipendieverksamhet för konstnärer genom att komma med förslag och avge utlåtanden
 • verkar föreningen på andra sätt som är jämförbara med de ovan nämnda.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen

 • uppbära medlemsavgifter
 • ta emot understöd, donationer och testamenten
 • efter att ha beviljats behörigt tillstånd ordna lotterier och penninginsamlingar samt ordna olika evenemang med program,
 • idka förlagsverksamhet.

Föreningen kan äga sådan fast och lös egendom som är nödvändig för dess verksamhet. Föreningens syfte är inte att förvärva vinst åt sina medlemmar. Syftet för inte heller i övrigt bli huvudsakligen ekonomiskt.

3 § MEDLEMMAR
Medlemmar i föreningen kan sådana personer och registrerade föreningar bli som godkänner föreningens syften och stadgar samt betalar den anslutnings- och medlemsavgift som föreningens höstmöte fastställer. Medlemmarna godkänns av föreningens styrelse.

Medlem i föreningen kan avskiljas, om han har försummat betala sina medlemsavgifter under två kalenderår. Föreningens styrelse fattar beslut om avsättningen.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt anmäla detta hos styrelsen eller till ordföranden eller genom att på föreningens möte anmäla om att utträdet antecknas i protokollet.

4 § STYRELSEN
Föreningens angelägenheter sköts och föreningen företräds av styrelsen, som väljs vid höstmötet för följande kalenderår. Till styrelsen hör ordföranden samt minst fyra (4) och högst åtta (8) andra medlemmar. En och samma person kan väljas till styrelseordförande för högst tre år i följd, som styrelsemedlem kan man däremot vara med i styrelsearbetet på obegränsad tid.  Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser en sekreterare, en kassör och andra behövliga funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, på kallelse av viceordföranden, då de anser att det finns skäl för detta eller då minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna, ordföranden och viceordföranden medräknade, är närvarande. Årenden avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, avgör mötets ordförandes röst, vid val avgör dock lotten.

5 § TECKNING AV FÖRENINGENS NAMN
Ordföranden eller viceordföranden får tillsammans med sekreteraren eller kassören teckna föreningens namn.

6 § RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet samt behövliga handlingar och styrelsens ärsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskaren senast en månad före vårmötet. Verksamhetsgranskaren skall avge ett skriftligt utlåtande till styrelsen senast en vecka före vårmötet.

7 § SAMMANKALLANDE AV FÖRENINGSMÖTEN
Föreningsmöten sammankallas av styrelsen. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Päätös voi koskea myös vain osaa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Möteskallelsen skall utfärdas senast sju (7) dagar före mötet genom att en skriftlig kallelse sänds till varje medlem.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen kirjallisena tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen ja julkaistava yhdistyksen kotisivuilla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

8 § FÖRENINGSMÖTEN
Föreningen håller årligen ett höstmöte under tiden september – november på en dag som styrelsen fastställer samt ett vårmöte före utgången av april på en dag som styrelsen fastställer. Extra möte hålls då föreningsmötet så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl för detta eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver det hos styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Vid föreningsmöten har alla medlemmar rösträtt och varje röstberättigad en (1) röst.
Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, avgörs valet genom lottning. I övrigt blir beslutet den åsikt som mötets ordförande understöder.

9 § ÅRSMÖTEN
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas,
2.val av mötets ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare samt vid behov två (2) rösträknare,
3. mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört,
4. mötets arbetsordning godkänns,
5. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgiften fastställs,
6. val av styrelsens ordförande och andra medlemmar,
7. val av en verksamhetsgranskare och hans/hennes suppleant,
8. övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas,
2. val av mötets ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare samt vid behov två (2) rösträknare,
3. mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört,
4. mötets arbetsordning godkänns,
5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande föredras,
6. bokslutet fastställs och ansvarsfrihet beviljas,
7. övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.Om en medlem i föreningen vill få ett ärende behandlat av föreningens möte, skall han skriftligt anmäla detta i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

10 § STADGEÄNDRINGAR OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om stadgeändringar och upplösning av föreningen skall vid ett föreningsmöte fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna röstena. Ändringen av stadgarna eller upplösningen av föreningen skall nämnas i möteskallelsen.
Om föreningen upplöser sig, skall föreningens medel användas till att främja föreningens syfte på det sätt som bestäms vid det möte som beslutar om upplösningen. Om föreningen blir upplöst, används medlen till samma ändamål.

Åvanstående stadgar för Christian Artists Finland CAF har uppgjorts vid föreningens konstituerande möte 5.9.1992. Godkända förändringar visas i fetstil.

Yhteystiedot
Christian Artists Finland CAF
pj Arto Vuorela
Vanhatie 44
FI-02880 VEIKKOLA

+358-40-590 7208
hallitus(ät)caf.fi
webmaster(ät)caf.fi


CAF Facebook