Säännöt (2021)

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Christian Artists Finland CAF.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on koota taiteilijoita sekä taiteen harrastajia ja ystäviä edesauttamaan yhteyksien syntymistä taiteilijoiden, taiteen harrastajien ja ystävien välillä, tukea heidän identiteettiään kristillisen uskon ja elämänkatsomuksen pohjalta sekä edistää taiteen vuorovaikutusta muun kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä.
 • rrakentaa yhteyksiä uskonnollisiin, kasvatuksellisiin, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin järjestöihin ja yhteisöihin sekä pyrkii yhteistyöhön niiden kanssa.
 • pyrkii kokoamaan tietoa jäsenistönsä taiteellisesta toiminnasta.
 • kehittää, järjestää ja tukee alan tiedotus-, neuvonta- ja valistustoimintaa.
 • pitää yllä yhteyksiä alan kansainvälisiin vastaaviin järjestöihin.
 • järjestää taide- ja kulttuuritilaisuuksia sekä kurssi- ja virkistystoimintaa.
 • harjoittaa julkaisutoimintaa.
 • tekee taiteita edistäviä aloitteita.
 • pyrkii edistämään taiteilijoiden apurahatoimintaa tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja.
 • toimii muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • voi kantaa jäsenmaksua.
 • voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • voi panna toimeen asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää ohjelmallisia tilaisuuksia.
 • voi harjoittaa kustannustoimintaa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton hankkiminen siihen osallisille, eikä se muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat päästä henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt sekä suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, mikäli hänen jäsenmaksunsa ovat maksamatta kahden kalenterivuoden ajalta. Erottamispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa hallitus, joka valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kolmena peräkkäisenä vuotena, sen sijaan hallituksen jäsenenä voi olla mukana hallitustyössä rajattoman ajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tgai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Päätös voi koskea myös vain osaa kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen kirjallisena tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen ja julkaistava yhdistyksen kotisivuilla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain syyskokouksen hallituksen määräämänä päivänä syys – marraskuun aikana sekä kevätkokouksen hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun viimeiseen päivään mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VUOSIKOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokous avataan
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokous avataan
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Yllä olevat Christian Artists Finland CAF:n säännöt on laadittu yhdistyksen perustavassa kokouksessa 5.9.1992. Hyväksyttyjä muutoksia 2002, 2009 ja 2020 lihavoituina.

Yhteystiedot
Christian Artists Finland CAF
varapj Arto Vuorela
Vanhatie 44
FI-02880 VEIKKOLA

+358-40-590 7208
hallitus(ät)caf.fi
webmaster(ät)caf.fi


CAF Facebook